bg

อพ.สธ.

spd_2014030810650_b

มบส.

โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม​บรมราชกุมารี

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เกี่ยวกับโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา​ ได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

จอกหินตะนาวศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้นำเสนอผลงานการวิจัยที่มีความสำคัญในการเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชถิ่นเดียว มหาวิทยาลัยได้มีการรวบรวมข้อมูลและการวิจัยอย่างเป็นทางการ กิจกรรมนี้มีสาระสำคัญต่อการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับพืชถิ่นเดียวที่มีความหลากหลายและความสำคัญทางชีวภาพในพื้นที

ผลการดำเนินงาน
Scroll to Top