กระวาน

ชื่อวิทยาศาสตร์  Amomum testaceum Ridl.
ชื่อวงศ์  ZINGIBERACEAE
ชื่อสามัญ  Camphor seed, Siam cardamon
ชื่อท้องถิ่น กระวาน krawan (Chanthaburi, Pattani), กระวานขาว krawan khao (Central), กระวานโพธิสัตว์ krawan pho thisat (Central) ,ปล้าก้อ pla ko (Pattani)
วิสัยพืช Herb
สรรพคุณ
ลูก    รสเผ็ดร้อนเล็กน้อย  สรรพคุณ ขับลม

 

เอกสารอ้างอิง
กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2541),ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรมไทย, กรุงเทพมหานคร.

เต็ม สมิตินันท์. (2544). ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ บริษัทประชาชน จำกัด.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll to Top