การให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดมสำหรับพื้นที่พระราชดำริ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และภาควิชาการแพทย์แผนไทย โดยได้ทำการติดตั้งระบบอบแห้งฯ ที่พัฒนาต้นแบบระบบอบแห้งฯ โดย หน่วยวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ “สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ”โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตวิทยาลัยได้รับการฝึกอบรมเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยการใช้พาราโบล่าโดม การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน GMP การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการจัดการการผลิต การคิดต้นทุน การตลาด การสร้างแบรนด์ และการออกแบบโลโก้ เพื่อให้เกษตรกรมองเห็นภาพรวมของการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในการผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ รวม 50 คน เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นเวลา 4 วัน เพื่อ โดยมีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน

อ่านเอกสารฉบับเต็ม คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll to Top