ชิงช้าชาลี

ชื่อวิทยาศาสตร์   Tinospora baenzigeri Forman
ชื่อวงศ์  MENISPERMACEAE
ชื่อสามัญ 
ชื่อท้องถิ่น จุ่งจะลิงตัวแม่ chung chaling tua mae (Northern) ,ชิงช้าชาลี chingcha chali (General)
วิสัยพืช Climber
สรรพคุณ
เถา 
รสขม  สรรพคุณ  บำรุงธาตุ

 

 

เอกสารอ้างอิง
กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2541),ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรมไทย, กรุงเทพมหานคร.

เต็ม สมิตินันท์. (2544). ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ บริษัทประชาชน จำกัด.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll to Top