พริกไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์   Piper nigrum  L.
ชื่อวงศ์  PIPERACEAE
ชื่อสามัญ Black Pepper , Pepper
ชื่อท้องถิ่น พริกไทย phrik thai (Central) ,พริกน้อย phrik noi (Northern)
วิสัยพืช Exotic Climber
สรรพคุณ
เมล็ด  รสร้อนเผ็ด  สรรพคุณ  แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ

 

เอกสารอ้างอิง
กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2541),ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรมไทย, กรุงเทพมหานคร.

เต็ม สมิตินันท์. (2544). ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ บริษัทประชาชน จำกัด.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll to Top