ภาพวาดสีน้ำมัน พรรณไม้ในสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ (บัณฑิตวิทยาลัย)

คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย และประชาชนผู้สนใจมีจิตสํานึกและเข้าใจถึงความสําคัญและประโยชน์ ในการศึกษาความรู้พื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ ที่สามารถจําแนกพรรณพืชตามสัณฐานวิทยาของพืช หลักสูตรศิลปกรรม และ เภสัชกรรมไทย จึงได้จัดทําการรวมภาพวาดพรรณพฤกษชาติเขตร้อนเพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้กับนักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้จัดให้มีการรวมภาพพฤกษศาสตร์พรรณพืชสมุนไพรในสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เน้นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะและทางทฤษฎีความรู้พื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ที่สามารถ นําไปใช้ในการศึกษาเพื่อจําแนกพรรณพืชสมุนไพรตามสัณฐานวิทยาของพืช เพื่อที่นําไปสู่การปฏิบัติ ต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ ให้เข้าใจ และเผยแพร่จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งจะทําให้เกิดความเข้าใจในวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ก่อให้เกิดความรักความหวงแหน และการรักษาทรัพยากรมากขึ้น ซึ่งมีความสําคัญต่อการจัดการด้านการอนุรักษ์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ และการนําไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

โดยความร่วมมือของศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ทําการวาดภาพสีน้ํา ภาพวาดพรรณพฤกษชาติเขตร้อนดังกล่าว ซึ่งได้รวบรวมไว้ในหนังสือภาพวาดสีน้ําในสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll to Top