สรุปผลการดำเนินงาน-รายงาน2560

ทูตกิจกรรมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรผลการดำเนินงานของ

หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ  ปีงบประมาณ 2560

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม

 

ลำดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1. ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาในป่าชุมชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาในป่าชุมชน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม

 

ลำดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1.สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2.ศึกษาวิจัยการปลูกสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนไทย

 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม

 

ลำดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1.จัดทำระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

ลำดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทูตกิจกรรมกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โครงการ จัดตั้งชมรมภายใต้ชื่อ ชมรมวัยรุ่นไทยใจอาสา  อพ.สธ.  
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ.” ภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โครงการค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเครือข่ายอย่าง
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานกับ อพ.สธ.
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การศึกษาดูงาน และการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พิพิทธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้นกล้าครูแกนนำในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย 

เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมฯ เรื่อง เตรียมความพร้อมในการ

จัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยาอุปถัมภ์” ระยะที่ 1

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้นกล้าครูแกนนำในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย 

เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมฯ เรื่อง เตรียมความพร้อมในการ

จัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยาอุปถัมภ์” ระยะที่ 2

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้นกล้าครูแกนนำในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทย 

เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมฯ เรื่อง เตรียมความพร้อมในการ

จัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยาอุปถัมภ์” ระยะที่ 3

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll to Top