สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  นิทรรศการรวมภาพวาดพรรณพฤกษชาติเขตร้อน

สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ในวันที่  30  กรกฏาคม  2560

BSRU Art Gallery อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

หลักการและเหตุผล

นิทรรศการรวมภาพวาดพรรณพฤกษชาติเขตร้อนเป็นการบันทึกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้เป็นสื่อให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆของพรรณไม้ได้ง่ายขึ้นนอกเหนือจากการอธิบายด้วยตัวอักษร ซึ่งในปัจจุบัน ศาสตร์ทางด้านนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักในประเทศไทยจึงควรมีการส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ทราบหลักการวาดภาพประกอบเบื้องต้นทางพฤกษศาสตร์พรรณพืชสมุนไพร  ทางหลักสูตรศิลปกรรม และเภสัชกรรมไทย จึงได้จัดทำการรวมภาพวาดพรรณพฤกษชาติเขตร้อนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้จัดให้มีการรวมภาพพฤกษศาสตร์พรรณพืชสมุนไพรในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เน้นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะและทางทฤษฎีความรู้พื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาเพื่อจำแนกพรรณพืชสมุนไพรตามสัณฐานวิทยาของพืช เพื่อที่นำไปสู่การปฏิบัติ  ต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ให้เข้าใจ  และเผยแพร่จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจในวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ก่อให้เกิดความรักความหวงแหน  และการรักษาทรัพยากรมากขึ้น ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการด้านการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ  และการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

จุดประสงค์

  1. 1. เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต และประชาชนผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจำแนกพรรณพืชสมุนไพรตามสัณฐานวิทยาของพืช จากภาพประกอบเบื้องต้นทางพฤกษศาสตร์พรรณพืชสมุนไพรในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ถูกต้อง
  2. 2. เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย และประชาชนผู้สนใจมีจิตสำนึกและเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ในการศึกษาความรู้พื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ ที่สามารถจำแนกพรรณพืชตามสัณฐานวิทยาของพืช และศัพท์ทางพฤกษศาสตร์
  3. เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต และประชาชนผู้สนใจระบุชนิดพืชและความสำคัญ โดยเน้นพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น การใช้ประโยชน์จากพรรณพืชสมุนไพรอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ด้วยความหวงแหน นำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้

 

กลุ่มเป้าหมาย

  1. คณาจารย์ และนิสิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จำนวน 5  คน
  2. ประชาชนผู้สนใจ จำนวน 25 คน

 

สรุปผลการดำเนินโครงการ

โครงการนิทรรศการรวมภาพวาดพรรณพฤกษชาติเขตร้อนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดขึ้นเมื่อวันที่ ในวันที่  30  กรกฏาคม  2560 ณ BSRU Art Gallery อาคาร 10 ชั้น 1  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ คณาจารย์ นักศึกษา ชมรมวัยรุ่นไทยใจอาสา  และ ประชาชนผู้สนใจ จํานวน 30 คน  โดยมีท่านอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา   เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม ภายหลังจากพิธีเปิดกิจกรรม คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมชมนิทรรศการรวมภาพวาดพรรณพฤกษชาติเขตร้อน จากนั้นผู้เข้าร่วมอบรมจะเรียนรู้เกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของพืชและศัพท์ทางพฤกษศาสตร์ของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด โดยมี  อาจารย์ชารินันท์ แจงกลาง เป็นวิทยากร การใช้ประโยชน์จากพรรณพืชสมุนไพร  ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และวิทยาเขตสระยายโสมอย่างยั่งยืน โดยมี อาจารย์เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์ เป็นวิทยากร  จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เรียนรู้ และได้ปฏิบัติการวาดภาพประกอบเบื้องต้นทางพฤกษศาสตร์พรรณพืชสมุนไพรเรื่อง ลำต้น ใบ ดอก โดยมี รศ. พีรพงศ์ กุลพิศาล เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรมได้จะได้ทำ Workshop เส้น สี กับ พืชพรรณสมุนไพร คนละ 1 ชนิด หลังจากการวาดภาพประกอบเบื้องต้นทางพฤกษศาสตร์พรรณพืชสมุนไพร เสร็จแล้ว ก็ได้มีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และพิธีปิดโครงการ

 

 

ภาพที่ 1 พิธีเปิดโครงการนิทรรศการรวมภาพวาดพรรณพฤกษชาติเขตร้อนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาพที่ 2 ผู้เข้าร่วมอบรมชมนิทรรศการรวมภาพวาดพรรณพฤกษชาติเขตร้อน

ภาพที่ 3 ผู้เข้าร่วมอบรมทำกิจกรรม Workshop เส้น สี กับ พืชพรรณสมุนไพร

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll to Top