หนุมานประสานกาย

ชื่อวิทยาศาสตร์  Schefflera leucantha R.Vig.
ชื่อวงศ์ ARALIACEAE
ชื่อสามัญ 
ชื่อท้องถิ่น หนุมานประสานกาย hanuman prasan kai (General)
วิสัยพืช Exotic shrub
สรรพคุณ
ใบ    รสฝาดเย็นเอียน สรรพคุณ สมานแผล

 

เอกสารอ้างอิง
กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, (2541),ตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรมไทย, กรุงเทพมหานคร.

เต็ม สมิตินันท์. (2544). ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ บริษัทประชาชน จำกัด.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll to Top