โครงการค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีที่ 2  :

เยาวชนเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาสมุนไพรในชุมชน

ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

ณ เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

 

สรุปผลการดำเนินโครงการ

เนื่องด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตระหนักว่าการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่พึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ทั้งยังเป็นตัวชี้วัดในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเห็นควรให้มีการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนขึ้น  ภายใต้ชื่อ “ค่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีที่ 2 : เยาวชนเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาสมุนไพรในชุมชน” ในเขตพื้นที่ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อันเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากบุคลากรและทรัพยากรที่มีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปให้ความรู้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่เพื่อให้เยาวนได้เรียนรู้สมุนไพรในท้องถิ่นที่ไม่รู้จัก รวมถึงได้เรียนรู้และศึกษาพันธุ์พืชสมุนไพรและสรรพคุณพืชสมุนไพรในการรักษาโรคต่างๆ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งพืชที่เป็นสมุนไพรในการรักษาโรคและพืชที่ใช้ในการประกอบอาหาร โดยเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้หรือเพื่อประโยชน์ในการใช้สมุนไพรเพื่อพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  

เปิดเอกสารฉบับเต็ม : โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Scroll to Top