โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

Play Video

ตามที่โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา มีงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่ออนุรักษ์เก็บรักษาพันธุ์พืชที่หายากหรือกำลังจะสูญพันธ์ ปรากฏผลสำเร็จในพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น หวาย ขนุน และมีงานวิจัยเกี่ยวกับพืชพรรณอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์และศึกษาวิจัยล้วนแต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางการเกษตร และการอนุรักษ์พันธุ์พืชของประเทศเป็นอย่างมาก จึงมี แนวคิดที่จะพัฒนางานด้านพันธุ์พืช เพื่อให้สามารถนำวิทยาการใหม่ๆที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการที่จะก่อประโยชน์แก่เกษตรกรไทย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ยากจนในชนบท ซึ่งมีแนวโน้มที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยเฉพาะด้านพันธุ์พืชจากต่างประเทศมากยิ่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไว้โดยสรุปดังนี้ทรงเห็นว่าสวนเก่าในแถบนนทบุรีมีพันธุ์ไม้เก่าๆ อยู่มาก เช่น ทุเรียนบางพันธุ์อาจยังคงมีลักษณะดีอยู่ แต่สวนเหล่านี้ จะเปลี่ยนสภาพไป จึงทรงห่วงว่าพันธุ์ไม้เหล่านั้นจะหมด

  1. การอนุรักษ์พันธุ์พืช ควรอนุรักษ์พันธุ์ที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจไว้ด้วย
  2. น่าจะมีการสำรวจพืชพรรณไม้ตามเกาะต่างๆ เพราะยังไม่มีผู้สนใจเท่าไร
  3. การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำให้การศึกษาและอนุรักษ์ พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้ว จะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อประเทศในระยะยาว
  4. การทำศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชโดยมีคอมพิวเตอร์นั้น ควรให้มีโปรแกรมที่สามารถแสดงลักษณะของพืชออกมาเป็นภาพสีได้ เพื่อสะดวกในการอ้างอิงค้นคว้า
Scroll to Top